CZYNNOŚCI

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie
(Dz. U. 2002 r., Nr 42, poz. 369, ze zm.)

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne,
2) sporządza poświadczenia:
własnoręczności podpisu,
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
daty okazania dokumentu,
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
3) doręcza oświadczenia,
4) spisuje protokoły,
5) sporządza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na
    przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.