DOKUMENTY

UMOWA ZBYCIA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

I. WYKAZ DOKUMENTÓW

1. odpis zwykły z księgi wieczystej,

2. poprzedni akt nabycia lokalu:
a. akt notarialny,
b. przy nabyciu w drodze spadku
– postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (przy nabyciu w drodze spadku
– pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacono albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia)

II. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

1. imiona i nazwiska,
2. imiona rodziców,
3. pesel,
4. adres zamieszkania,
5. numer dowodu osobistego,
6. telefon kontaktowy.

UMOWA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI)

I. WYKAZ DOKUMENTÓW
1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
2. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
3. zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. poprzedni akt nabycia nieruchomości (działki):
a. akt notarialny,
b. przy nabyciu w drodze spadku -postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (przy nabyciu w drodze spadku – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia)

II. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
1. imiona i nazwiska,
2. imiona rodziców,
3. pesel,
4. adres zamieszkania,
5. numer dowodu osobistego,
6. telefon kontaktowy.

UMOWA ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKAL

I. WYKAZ DOKUMENTÓW
1. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli jest założona,
2. zaświadczenie ze spółdzielni,
3. poprzedni akt nabycia lokalu:
a. akt notarialny,
b. dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
c. przy nabyciu w drodze spadku -postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (przy nabyciu w drodze spadku – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia)

II. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
1. imiona i nazwiska,
2. imiona rodziców,
3. pesel,
4. adres zamieszkania,
5. numer dowodu osobistego,
6. telefon kontaktowy.

UMOWA SPÓŁKI

Do sporządzenia umowy spółki Należy podać tylko następujące informacje:
SPÓŁKI OSOBOWE
I) Spółka komandytowa (dowolny kapitał zakładowy):
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).
II) Spółka komandytowo-akcyjna (kapitał zakładowy minimum 50.000,00 zł):
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
I) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy minimum 5.000,00 zł – zmiana od 8 stycznia 2009 r.):
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) wysokość kapitału zakładowego,
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
II) Spółka akcyjna (kapitał zakładowy minimum 100.000,00 zł – zmiana od 8 stycznia 2009 r.):
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
9) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
Oraz ewentualnie statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:
10) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
11) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
12) warunków i sposobu umorzenia akcji,
13) ograniczeń zbywalności akcji,
14) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354,
15) co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.
POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

I. WYKAZ DOKUMENTÓW
1. akt zgonu spadkodawcy
2. pesel spadkodawcy
3. odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy
a. w przypadku zmiany nazwiska spadkobiercy skrócony akt małżeństwa bądź dokument z którego wynika zmiana nazwiska
4. testament (jeśli został sporządzony)
5. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku